اندازه ,اندازه گیری

واحد بیهودگی چیست ؟ اگر جایی برای طرح سوال های بی جواب افرادی که به فرآیندهای پایدار یادگیری متصل نیستند ، وجود داشت ، شاید امکان شنیدن پاسخ های زیادی به این سوال ، فراهم می آمد . برای اندازه گیری هر چیز ابتدا باید مرزهایش را مشخص کرد تا اندازه گیری ، همه اموری که مشمول آن مختصات می شوند را در برگیرد و چیزی از قلم نیفتد . به نظر می رسد بیهودگی معنای عامی ندارد . هر کس از منظر اهداف خود ، هوده و بیهوده را گزارش می کند . اما در یک جنبه از موضوع اشتراک نظر می تواند وجود داشته باشد آن هم واحد اندازه گرفتنش است . پیشتر ها دریغ زمان های سپری شده با رقمی از ساعت و روز توام بود . یک ساعت علاف شدم . روزم خراب شد . کجایی پس ، نیم ساعته منتظرم . ده دقیقه از قرار گذشته تازه سرو کله اش پیدا شد . علف زیرپام سبز شد .... مدتی ست واحدها هیبت نجومی گرفته اند وقتی پاییز را تمام می کنیم سرحساب می افتیم همین دیروز در مقدم بهار خانه را شستیم . سبزه گذاشتیم . آرزوی حالی بهتر از هر حال کردیم و...  

مدتی ست واحدها ، کثیر شده اند .

منبع اصلی مطلب : جوی آباد
برچسب ها : اندازه ,اندازه گیری
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : "دور فلک درنگ ندارد ، شتاب کن" ...